Rekritman manm pedagojik Edukayiti

Secteur
Date de clôture

Fakilte Lengwistik Aplike (FLA) Inivèsite Leta Ayiti swete angaje yon teknisyen nan ekip li pou egzekisyon objektif 3 pwojè Edukayiti a (Ranfòsman sèvis edikatif nan Sidès Ayiti ak amelyorasyon kalite ansèyman an nan premye sik lekòl fondamantal).

Depo kandidati

Moun ki enterese yo ka voye dosye kandidati yo bay Sekretarya jeneral FLA a nan adrès elektwonik fla@ueh.edu.ht pou pita 30 novanm 2023 a 3 zè 59 nan aprèmidi. Tout eleman dosye a dwe nan yon sèl fichye zipe.